Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

Heinous84
6235 ae16
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
Heinous84
6245 029d 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

February 20 2020

Heinous84
Reposted fromgruetze gruetze

February 13 2020

Heinous84
Heinous84
5626 a920 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues
Heinous84
5691 ebd4
Reposted frommodalna modalna
Heinous84
5994 57aa
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
Heinous84
5528 6ce9 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz
Heinous84
Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid

February 12 2020

Heinous84
Marząc o rzeczach, cofamy się do dzieciństwa. Niedostępne przedmioty pozwalają skoncentrować smutek w jednym kształcie. Opisać to, czego nam brakuje.
— "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" M. Wicha
Reposted fromhesiamela hesiamela
Heinous84
7374 9908
Łysy z...
Reposted fromdobry dobry
Heinous84
8927 bd0f 500
Reposted fromRudeGirl RudeGirl
Heinous84
9614 8ab7 500
Red Leaves, by Alejandro D'Marco
Reposted fromnulaine nulaine

February 11 2020

Heinous84
5603 c799 500
Reposted fromSilentRule SilentRule
Heinous84
5657 9a40 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues
Heinous84
2125 7dca 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues
Heinous84
2186 cc7f
Reposted fromexistential existential

February 07 2020

Heinous84
0068 cc4b 500
Reposted fromfeegloo feegloo
Heinous84
1602 82c2 500
Necro Maria
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
Heinous84
1604 7d84 500
Blossom
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl